Práca s elektronickým kompasom – 1. časť

Magnetické pole zeme, kompenzácia náklonu magnetometra, problematika kalibrácia osí, popis 3D magnetometra LSM303DLM

Magnetické pole zeme:
Vektor He vyjadruje celkovú intenzitu a smer mag. poľa zeme. Možno ho rozdeliť na horizontálnu zložku Heh, ktorá smeruje na magnetický severný pól, a vertikálnu zložku Hez, ktorá smeruje kolmo do zeme.
Azimut α – je uhol medzi smerom pohybu zariadenia Hex a horizontálnou zložkou mag. poľa Heh a je ho možné vypočítať ako:
α = atan(Hey/Hex), kde Hey je horizontálna zložka v ose Y a Hex je horizontálna zložka v ose X.

Continue reading